Revalidatie na een arbeidsongeval

Een arbeidsongeval dan wel bedrijfsongeval vraagt om duidelijkheid omtrent herstelkansen en al dat niet blijvende beperkingen gekoppeld aan het toekomstige verdienvermogen. Als letsel is vastgesteld na een ongeval op het werk, kan een revalidatietraject aangewezen zijn om de blijvende gevolgen van de letselschade te beperken. 

Analyse

TopzorgGroep Letselschade kijkt naar de herstelvragen en -kansen van de clïent om vast te stellen op welke manier een revalidatieteam kan helpen. Bij aanvang van het traject wordt een inschatting gemaakt van de mogelijkheden van de patiënt om werkzaamheden weer geheel of gedeeltelijk te hervatten. 

Revalidatie

Indien een revalidatietraject wordt gestart, stellen wij een plan op gericht op het verminderen van klachten en het verbeteren van het functioneren. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan het revalideren op het werk. Mocht gedurende het traject blijken dat het huidige werk niet meer passend is, wordt bekeken welk type werkzaamheden passen bij de belastbaarheid en functioneringsvermogen van de patiënt. Aan de hand daarvan kan worden nagegaan of er sprake is van een teruggang in het verdienvermogen. 

Overleg met de bedrijfsarts

Wanneer dat nodig is, kan afstemming plaatsvinden met de bedrijfsarts. Een dergelijk contact met derden gebeurt alleen na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt en de belangenbehartiger, zodat dit niet interfereert met de letselschadeprocedure of het revalidatietraject.